Trang trí cầu thang với những sắc màu rực rỡ

 

Quan ni?m coi c?u thang ch? là ph??ng ti?n ?? gia ch? lên xu?ng gi?a các t?ng ?ang d?n ???c coi là sai l?m. B?i ngoài y?u t? d?n khí ?em l?i nhi?u lành, d? cho gia ch? theo quan ni?m c?a phong thu? h?c, c?u thang ?óng vai trò r?t quan tr?ng trong vi?c làm ??p ngôi nhà…

C?u thang ???c ví  là x??ng s?ng c?a ngôi nhà. Vì ?ây là tr?c giao thông theo chi?u ??ng. Ngoài vi?c có tác d?ng d?n khi t? t?ng này sang t?ng khác, t? không gian này qua không gian khác c?u thang còn mang không khí trong lành cho toàn ngôi nhà.

Chính vì v?y c?u thang luôn ???c ??t ? v? trí trung tâm ?? t?o v? v?ng m?nh, duyên dáng cho ngôi nhà. V? trí c?a thang ph?i ???c b? trí sao cho các không gian ch?c n?ng c?a các t?ng luôn có s? liên h? v?i nhau. Nói nh? th? có ngh?a là không chú tr?ng ??n vi?c làm ??p c?u thang là b?n ?ang d?n ?ánh m?t v? ??p duyên dáng c?a ngôi nhà. C?u thang là m?t trong nh?ng chi ti?t quan tr?ng góp ph?n làm t?ng v? ??p n?i th?t c?a m?i ngôi nhà.

Hoà quy?n v?i thiên nhiên

Xu h??ng hi?n nay trong thi?t k? là làm sao ?em thiên nhiên vào nhà càng nhi?u càng t?t. Phòng t?m v?n là n?i kín ?áo nh?t c?ng b? bu?c "thoát y" ?? ?em ??n cho gia ch? c?m giác th? thái khi ???c hòa mình vào thiên nhiên. Ngoài ra, phòng ng? c?ng ???c ph? ??y l?c non xanh bi?c giúp gia ch? xua tan nh?ng lo âu, m?t nh?c sau nh?ng ngày m?u sinh v?t v?. C?u thang c?ng không ngo?i l?.

V?i d?ng nhà ph?, c?u thang th??ng ???c ??t ? khu v?c gi?a nhà, quanh gi?ng tr?i ?? l?y ánh sáng và không khí cho toàn b? ngôi nhà. N?u b?n ch?u khó ki?n t?o xung quanh c?u thang b?ng b?n hoa hay ti?u c?nh nho nh? thì ngôi nhà s? ??p lên trông th?y. Nên nh? không nên quá tay b?ng nh?ng lo?i cây có ???ng kính to. Ban c?ng  có th? trang trí cho gi?ng tr?i b?ng cách treo tranh, s? d?ng ?èn m?t ?ch ?? t?o ?i?m nh?n ??p m?t.

? nh?ng góc khu?t c?a c?u thang nên ??t vài ch?u cây dùng tr?ng trong nhà nh? c?, tr??ng xuân, huy?t d?…?? không gian này tràn ng?p s?c s?ng. N?u có ?i?u ki?n thì b?n nên b? trí m?t s? bình g?m r?i rác xung quanh ?? t?ng thêm ph?n sinh ??ng.

Còn v?i c?u thang d?ng hình "d?i l?a" xoay luôn có ph?n di?n tích nhà ? d??i g?m. B?n c?n t?n d?ng ph?n di?n tích nh? này ?? làm ti?u c?nh, t?o m?t không gian thiên nhiên ngay trong ngôi nhà c?a mình. Ti?u c?nh nh? ???c k?t h?p gi?a cây xanh, ?á, s?i cu?i, thác n??c ho?c nh?ng y?u t? r?t thiên nhiên khác.

Riêng kho?ng ??m c?u thang mà nhi?u ng??i hay g?i là chi?u ngh?, b?n có th? ?? vài ch?u c? x?nh, bình ho?c lu n??c b?ng g?m s? làm cho ng??i trong nhà có c?m giác th? thái khi d?ng ngh? chân trong quá trình ?i l?i trên c?u thang.

Khác v?i c?u thang trong nhà th??ng ???c trang trí v?i vài l? g?m, t??ng, c?u thang ngoài tr?i là "thiên ???ng" ?? b?n bày ch?u c?nh. B?n nên s? d?ng  các lo?i bonsai ???c t?o ki?u dáng ch? thu?. Chúng không ch? giúp ngôi nhà ban có thêm màu xanh c?a thiên nhiên mà còn t?o ra v? hoài c? r?t riêng.

Phá cách trong ngh? thu?t

Xu h??ng thi?t k? và trang trí c?u thang hi?n nay là ??n gi?n, ti?n d?ng và an toàn. C?u thang càng ít chi ti?t r??m rà, hi?n ??i thì càng không b? l?i m?t. ?? t?o nét ??c ?áo cho ngôi nhà c?a b?n, hãy m?nh tay phá cách trong cách trang trí, c? hình dáng l?n màu s?c c?a c?u thang.

N?u nhà b?n s?n màu tr?ng và c?u thang có d?ng th?ng thì nên làm n?i ngôi nhà b?ng cách ?p g? có màu nâu s?m ho?c ?á granite t?i màu cho các b?c c?u thang. N?u không thích s? d?ng các lo?i g?ch, s?t hay ?á granite b?n c?ng có th? dùng kính c??ng l?c làm m?t b?c c?u thang t?o s? m?i l?. Lan can c?u thang c?ng nên làm ??n gi?n, ch?t li?u v?n là s?t, g?, kính…

Lo?i c?u thang dùng ?? lên gác xép th??ng có chi?u dài ng?n. Chúng s? r?t ??n ?i?u và t? nh?t n?u b?n ?óng lo?i c?u thang th?ng ?u?t v?i vài song ngang. Mà thay vào ?ó b?n nên thi?t k? m?i b?c là m?t chi?c h?p r?ng. Chúng v?a có tác d?ng  giúp b?n di chuy?n d? dàng khi lên xu?ng v?a là giá ?? ?? r?t ngh? thu?t, thích h?p cho nh?ng không gian nh?.

Ho?c, b?n có th? bi?n t?u c?u thang thành giá sách ??y sáng t?o và ??c ?áo. Chúng s? r?t h?u ích cho b?n khi áp d?ng vào nh?ng không gian h?p v?a ?? l?u tr? sách v?a trang trí cho nhà b?n ??p h?n. V?i lo?i k? sách v?a là c?u thang ?? lên gác xép này, b?n nên b? trí sách ? ph?n d??i, v?a t?m v?i. Ph?n cao trên 1,6m b?n nên ??t vài ch?u c?nh nh?, hình gia ?ình cho sinh ??ng. ? m?i t?ng, ph?n giá sách l?i nhô ra m?t ph?n, nh?ng t?ng trên nhô ra ki?u hai ph?n ??i x?ng v?a ti?t ki?m không gian v?a ti?n l?i khi tr?ng bày các lo?i l?, bình ?? trang trí.

V?i d?ng c?u thang vòng, b?n có th? cách ?i?u b?ng cách t?n d?ng nh?ng vách t??ng, vách ng?n gi?a hai kho?ng không v?i nhau ?? làm k? sách. B?n có th? làm thành nhi?u ng?n k? tr?i dài su?t vách t??ng, ?? ??t sách, khung ?nh, ?? dùng cá nhân c?a gia ?ình. ?? không t?o c?m giác ch?t ch?i vì ch?t quá nhi?u th? lên k?, b?n có th? ch?n s?n màu k? ??ng màu v?i màu t??ng ho?c nh?ng gam màu sáng. ?ây là gi?i pháp t?i ?u t?n d?ng không gian thay vì theo l?i c? ?i?n thông th??ng.

C?u thang không ch? t?o l?i lên t?ng mà còn ???c thi?t k? nh?m t?o dáng cho c?n nhà. ?ây là m?t trong nh?ng chi ti?t quan tr?ng góp ph?n làm ??p thêm n?i th?t c?a ngôi nhà. Chúng, có l? là m?t trong nh?ng v? trí t?t n?ht ?? b?n treo vài b?c tranh.

Nhi?u ng??i  cho r?ng nên h?n ch? trang trí ? khu v?c c?u thang vì n?i ?ây là tr?c giao thông s? làm m?t t?p trung khi ?i l?i, có th? gây ra nh?ng va ch?m làm ?? v?, h? h?ng các ?? trang trí. Th? nh?ng, n?u trang trí b?ng nh?ng b?c tranh tr?u t??ng, tranh t?nh v?t, thu? m?c v? thiên nhiên thì tính ngh? thu?t c?a ngôi nhà s? t?ng lên r?t nhi?u.

Thay vì s?n nh?ng b?c t??ng ??ng d?c c?u thang v?i s?n m?t màu ??n gi?n b?n có th? v? lên ?ó v?i nh?ng hình kh?i khác nhau ?? t?o m?t không gian s?ng khác bi?t. V?i nh?ng hình kh?i ??n gi?n nh? vòng tròn, b?n ch? c?n s? d?ng compa v?ch ???ng chì sau ?ó tô theo, ch? y?u là s?p x?p sao cho h?p lý. Nh?ng hình kh?i ph?c t?p, có hoa v?n r??m rà b?n có th? ?ánh ti?ng nh? các ho? s? chuyên nghi?p.
 

Quảng cáo

cầu thang sắtcầu thang kính

Liên kết website

Quảng cáo

cầu thang đẹp

Số người trực tuyến

Có 1 khách Trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 091 229 2 999
Kinh doanh
thiet ke web, thiet ke website
Kỹ Thuật
thiet ke web, thiet ke website

Đối tác

 

 

Untitled-2phukiencauthang

Design by: Thiết kế website bán hàng
Website chạy tốt nhất trên Firefox 4. Tải về