Tận dụng gầm cầu thang @@

Nh?ng bí quy?t nho nh? trong vi?c s?p x?p ?? ??c c?ng nhh? t?o h? th?ng l?u tr? tho?i mái và r?ng rãi trong không gian phía d??i c?u thang:

Góc nh? phía d??i g?m c?u thang có k?t c?u không gi?ng nh? các không gian bình th??ng trong nhà. G?m c?u thang có hình d?ng góc xiên g?n v?i t?ng áp mái. Tuy nhiên, so v?i các c?n phòng t?ng áp mái thì g?m c?u thang là không gian khá khiêm t?n v? di?n tích. Vì th?, vi?c l?a ch?n và s?p x?p ?? ??c c?ng c?n có 'th? thu?t' giúp góc nh? này thêm g?n gàng và ?n t??ng h?n trong không gian nhà.
Ch? m?t góc nh? nh?ng v?i vô s? nh?ng ý t??ng c?a con ng??i s? giúp b?n không gi?i h?n cách trang trí cho nhà mình. Tuy nhiên, archi.vn s? tìm nh?ng gi?i pháp thông d?ng, h?u ích và ??n gi?n nh?t ?? b?n d? dàng tham kh?o và áp d?ng cho chính không gian s?ng c?a mình.
S? d?ng k? d??i g?m c?u thang
N?u nh?ng b?c thang b?t ??u t? nh?ng không gian sinh ho?t chung nh? phòng khách, phòng ?n, phòng b?p... thì vi?c l?p ??t k? phía d??i g?m c?u thang là m?t gi?i pháp thông minh. K? c?ng r?t ti?n ích và linh ho?t trong vi?c bài trí ?? ??c phù h?p v?i không gian chung.
Và thông th??ng, nh?ng chi?c k? cùng tone màu v?i b?c t??ng c?nh c?u thang ho?c ch?n màu n?i b?t h?n tone màu n?n s? giúp không gian g?n gàng và ?n t??ng h?n. Nh?ng cu?n sách, b?ng ??a nh?c hay v?t d?ng l?t v?t s? ???c b?n s?p ??t trên các t?ng k? phía d??i g?m giúp c?n phòng ng?n n?p và có tr?t t? h?n.
N?u có quá nhi?u ?? ??c l?t v?t, ??t trên k? s? khi?n không gian g?m c?u thang thêm l?n x?n. B?n có th? l?a ch?n thêm h? th?ng gi?, m?i chi?c gi? ???c dán tên chung nh?t c?a v?t d?ng giúp nh?ng chi?c k? thêm g?n gàng và b?n c?ng d? dàng tìm ?? ??c khi c?n ??n.
S? d?ng t? d??i g?m c?u thang
V?i m?t góc nh? phía d??i g?m c?u thang c?ng ?? ?? b?n "khoe" s? sáng t?o thông minh và linh ho?t c?a mình. N?u không ph?i nh?ng không gian sinh ho?t chung, g?m c?u thang ? c?nh l?i ?i hay nh?ng không gian riêng, b?n có th? t?o nên góc nh? c?t tr? ?? b?ng cách t?o "h?p l?u tr?" phía d??i g?m c?u thang, l?p thêm m?t vài cánh c?a ?? ?óng m? khi c?n thi?t.
Ý t??ng sáng t?o này s? r?t thu?n ti?n giúp b?n t?o thêm m?t chi?c t? ??ng ?? ?a n?ng cho gia ?ình. Có th? là t? qu?n áo ? hành lang, t? ??ng ?? ?n chín ? phòng ?n hay t? qu?n áo ? phòng ng?...
S? d?ng ng?n kéo d??i g?m c?u thang
?óng vai trò gi?ng nh? m?t chi?c t? nh?ng không s? d?ng cánh c?a. B?i v?i nh?ng c?n phòng khiêm t?n di?n tích, vi?c t?o thêm cánh c?a phía d??i g?m c?u thang s? khi?n c?n phòng ?ã ch?t càng ch?t h?n. Vì th? gi?i pháp t?i ?u cho không gian h?p khi b?n mu?n s? d?ng h? th?ng t? phía d??i g?m c?u thang là t?o các ng?n kéo nh?.
T?o nên nhi?u ng?n kéo khác nhau giúp b?n ti?n l?i trong vi?c phân chia các ng?n v?i ch?c n?ng ??ng ?? ??c khác nhau. Hãy ?ánh d?u v? trí ?? ?? ??c b?ng cách dán gi?y phía ngoài m?i ng?n kéo giúp b?n ti?n l?i trong vi?c b? trí các không gian trong t?.
Tùy vào m?i m?t hình dáng c?u thang c?ng nh? m?c ?ích s? d?ng ?? t?o ng?n kéo cho t? khác nhau. N?u g?m c?u thang ? không gian chung nh? phòng khách, phòng b?p, b?n nên ch?n t? có nhi?u ng?n kéo ?? d? dàng phân chia ?? ??c v?i nhi?u ch?c n?ng khác nhau. N?u g?m c?u thang ? không gian riêng nh? phòng ng?, phòng t?m, phòng b?p, b?n nên ch?n t? t? 2 - 4 ng?n kéo ??ng ?? ti?n l?i trong vi?c c?t tr? và l?y ?? ??c khi c?n s? d?ng.

cheap viagra alternatives - viagra no prescription

 

Quảng cáo

cầu thang sắtcầu thang kính

Liên kết website

Quảng cáo

cầu thang đẹp

Số người trực tuyến

Có 1 khách Trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 091 229 2 999
Kinh doanh
thiet ke web, thiet ke website
Kỹ Thuật
thiet ke web, thiet ke website

Đối tác

 

 

Untitled-2phukiencauthang

Design by: Thiết kế website bán hàng
Website chạy tốt nhất trên Firefox 4. Tải về